برچسب- عزتی پرور

مقاله دکتر عزتی پرور درمورد صداهایی از چرنوبیل

روایتِ فاجعه احمدعزّتی پَرور درجهانی که فلسفه ها در غرب و شرق، رنگ باخته اند و دیگر نمی توانند تبیین و توجیهِ خُرسندکننده ای از وضعیّت انسان در جهان و معنای کیهان ارائه کنند و فیلسوفان بزرگ دیگر ظهورنمی کنند- ونمی توانند ظهورکنند- تا اندیشه ی خردمندان و مردم را سیراب یا اقناع نمایند، دردنیایی که ادیان و مذاهب، به علت ناهمخوانی و تناقضِ آموزه هایشان با اکتشافات علمی و سابقه ی سیاه و ویرا- نگرشان در برخورد با عقلانیت و [...]