آرشیو ماهانه - اردیبهشت ۱۴۰۱ ( فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

افسانه کتابسوزی

افسانه کتابسوزی نویسندگان:مجید شاکر سلماسی- صفیه رضایی قطع و تعداد صفحه: رقعی – ۱۹۹ تعداد و سال چاپ :۲۰۰  نسخه- ۱۴۰۱ شابک: ۹-۱۳-۶۳۲۰-۶۲۲-۹۷۸

کهنه سوار

محبت، آرامش و گفتگو؛ شاه کلیدهای ارتباط با اسب هستند. چون این ها خواسته اسب است و باید برای ارتباط با اسب هزینه شود. همین هزینه شدن محبت، آرامش و گفتگو.